งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
Filters: Author is Santi Udomsri.  [Clear All Filters]
2549
อุดมศรี. สันติ, Udomsri. S. การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2549.