งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 35 results
Author Keyword Title [ Year(Desc)]
Filters: Author is Taweechai Sumranwanich.  [Clear All Filters]
2547
ทวีชัย สำราญวานิช., เดชบดินทร์ ศิริ., สิทธิชัย เพียรขุนทด., Taweechai Sumranwanich., Detbodin Siri., Sittichai Pienkuntod. การศึกษาการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตผสมเถ้าลอยด้วยวิธีการวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2547.
ทวีชัย สำราญวานิช., เดชบดิทร์ ศิริ, สิทธิชัย เพียรขุนทด., วิชิต พุฒิสันติกุล., วรรณวรางค์ รัตนานิคม., Taweechai Sumranwanich., Detbodin Siri., Sittichai Pienkuntod., Wichit Putthisantikul., Wanwarang Ratananikom. การศึกษาปริมาณเกลือคลอไรด์วิกฤตของการสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2547.
ทวีชัย สำราญวานิช., เดชบดินทร์ ศิริ., สิทธิชัย เพียรขุนทด., วิชิต พุฒิสันติกุล, วรรณวรางค์ รัตนานิคม, Taweechai Sumranwanich., Detbodin Siri., Sittichai Pienkuntod., Wichit Putthisantikul., Wanwarang Ratananikom. การศึกษาสัมประสิทธิ์การเผยแพร่ของเกลือคลอไรด์ในซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเถ้าลอย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2547.
2549
ทวีชัย สำราญวานิช., ปรัชญา จูเหล็ง., นัฐภา ภาระศรี., อภินันท์ ภูชัน., สุรสิทธิ์ หมั่นวิชา., Taweechai Sumranwanich., Prachya Juleang., Nuttapa Parasri., Apinan Phuchan. การศึกษากำลังรับแรงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมไฟเบอร์. ชลบุรี (Chonburi).: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.; 2549.
ทวีชัย สำราญวานิช., กิตติศักดิ์ นนทเขตขยัน., ภาณุมาศ ดวงสิทธิโชค., Taweechai Sumranwanich., Kittisak Nonthakhetkhayan., Panumas Duangsittichock. การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตและมอร์ต้าร์ที่ผสมไฟเบอร์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2549.
ทวีชัย สำราญวานิช., ปรัชญา จูเหล็ง., นัฐภา ภาระศรี., ณรงฤทธิ์ เย็นอารมณ์., เกศสุดา เลาอารีกิจ., Taweechai Sumranwanich., Prachya Juleang., Nuttapa Parasri., Narongrit Yen-arom., Ketsuda Laoareekij. การศึกษาพลังงานการแตกร้าวและความคงทนของคอนกรีต ที่ผสมสารปอซโซลาน: เถ้าลอยและตะกรันจากการหลอมเหล็ก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2549.
2550
ทวีชัย สำราญวานิช., พลากร เจิมรังษี., ธิติพันธุ์ แสงนาค., Taweechai Sumranwanich., Parakonrn Jermrangsri., Thitiphan Sangnak. การศึกษาพฤติกรรมกำลังรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริม Fiber Reinforced Polymer (FRP). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2550.
ทวีชัย สำราญวานิช., สราวุฒิ อินทรบ., กิติศักดิ์ ใจตรง., Taweechai Sumranwanich., Sarawot Ointarob., Kitisak Jaitrong. การศึกษาพฤติกรรมของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมสตีลไฟเบอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2550.
ทวีชัย สำราญวานิช., นัฐภา ภาระศรี., ทักษิณ ทองลี, ศิริลักษณ์ ขุมทอง, Taweechai Sumranwanich., Nuttapa Parasri., T้haksin Thonglee., SirukI Khumthong. ผลของสารปอซโซลานต่อความพรุนของเพสต์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2550.
ทวีชัย สำราญวานิช., อภินันท์ ภูชัน., สุรสิทธิ์ หมั่นวิชา., Taweechai Sumranwanich., Apinan Phuchan. พฤติกรรมและวิธีการคำนวณกำลังรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใย. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. = KMUTT research and development journal. 2550;30(2)
2556
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ความคงทนของคอนกรีตเสริมเหล็กภายหลังซ่อมแซมและเผชิญกับการทำลายของเกลือคลอไรด์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ปริมาณคลอไรด์ที่ผิวหน้าและการแทรกซึมคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรีตที่ตั้งอยู่สิ่งแวดล้อมทะเลของไทย (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ปริมาณคลอไรด์วิกฤตในคอนกรีตสำหรับการเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ปริมาณคลอไรด์วิกฤตในคอนกรีตสำหรับการเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม(รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
2559
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich., นามจันทร์. ศักดิ์จุฬา, Namjan. S. การประยุกต์ใช้เถ้าก้นเตาแทนที่ทรายบางส่วนสำหรับคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich., สถิตมั่นในธรรม. บุญไชย, Stitmannaithum. B, เชื้อสวัสดิ์ ธิดาพร, Chuosavasdi. T. การประเมินสัดส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและคอนกรีตผสมฝุ่นหินปูนในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. กำลังและความคงทนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยเหล็กภาคใต้การทำลายของเกลือคลอไรด์. 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของมอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าลอย ผงหินปูนและสารขยายตัว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและผงหินปูน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.

Pages