งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 18 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
Filters: Author is ไพรัตน์ วงษ์นาม.  [Clear All Filters]
2556
อ่วมนุช. เบญจา, วิชิต สุรัตน์เรืองชัย., ไพรัตน์ วงษ์นาม., Benja Oumnouch., Vichien Suratruangchai., Pairatana Wongnam. การพัฒนารูปแบบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ และมโนทัศน์การรู้คิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education. 2556;24(2)
ศรีงาม. วารุณี, Sri-Ngam. W, อารมณ์ เพชรชื่น., Arom Petchurn., ไพรัตน์ วงษ์นาม., Pairat Wongnam. การสร้างชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม (STS). วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2556;9(1)
ทองแก้ว. ธนวัฒน์, Thongkaew. T, สุวรรณสุข. สุทธิพงษ์, Suvansook. S, ไพรัตน์ วงษ์นาม., Pairat Wongnam. การเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนานักบัญชีของบริษัทข้ามชาติในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี. [Internet]. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา = Burapha journal of business management 2556;2(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/business/article/view/2938/370
ตันประภัสร์. ชลกร, Tanpraphat. C, ธร สุนทรายุทธ., Dhorn Suntrayuth., ไพรัตน์ วงษ์นาม., Pairat Wongnam. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of educational administration Burapha University. 2556;7(2)
เหมนาค. นคร, Nakon Hamnark., ธร สุนทรายุทธ., Dhorn Suntrayuth., ไพรัตน์ วงษ์นาม., Pairat Wongnam. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2556;9(1)
จันทนราช. ทศพร, Juntanarach. T, ชำนาญ สมุทร, Samoot Chamnan., ไพรัตน์ วงษ์นาม., Pairat Wongnam. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of educational administration Burapha University. 2556;7(2)