งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 5 results
Author Keyword [ Title(Desc)] Year
Filters: Author is วรรณวรางค์ รัตนานิคม.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สยาม ยิ้มศิริ., วรรณวรางค์ รัตนานิคม., Siam Yimsiri., Wanwarang Ratananikom. การทดสอบ triaxial test ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯที่มีการวัด load และ strain จากภายใน cell. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2550.
ทวีชัย สำราญวานิช., เดชบดิทร์ ศิริ, สิทธิชัย เพียรขุนทด., วิชิต พุฒิสันติกุล., วรรณวรางค์ รัตนานิคม., Taweechai Sumranwanich., Detbodin Siri., Sittichai Pienkuntod., Wichit Putthisantikul., Wanwarang Ratananikom. การศึกษาปริมาณเกลือคลอไรด์วิกฤตของการสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2547.
วรรณวรางค์ รัตนานิคม., Wanwarang Ratananikom. การศึกษาพฤติกรรมการยุบอัดตัวของทรายผสมดินตะกอนทะเลที่ขุดลอกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ในงานทาง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วรรณวรางค์ รัตนานิคม., Wanwarang Ratananikom. การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินตะกอนทะเลที่ขุดลอกบริเวณท่าเรือแหลมฉบังเพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ในงานทาง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.