งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 6 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
Filters: Author is สถาพร พฤฑฒิกุล.  [Clear All Filters]
2560
สถาพร พฤฑฒิกุล., Sataporn Pruettikul. การบริหารการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2560;28(2)
2555
สถาพร พฤฑฒิกุล., Sataporn Pruettikul. คุณภาพผู้เรียน..เกิดจากกระบวนการเรียนรู้. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. 2555;6(2)