งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 301 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
Filters: Author is คณะวิศวกรรมศาสตร์.  [Clear All Filters]
2560
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. การศึกษาการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตเพื่อทํานายอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. การแพร่ของคลอไรด์และความสามารถเก็บกักคลอไรด์ของซีเมนต์เพสต์ ผสมเถ้าลอย ผงหินปูน สารขยายตัวและเส้นใย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. กําลังและความคงทนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยเหล็กภายใต้ การทําลายของเกลือคลอไรด์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. ความคงทนของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้าถ่านหินที่แช่ในสิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 5 ปี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตผสมซิลิก้าฟูม. ชลบุรี (Chon buri).: มหาวิทยาลัยบูรพา (ฺBurapha University).; 2560.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์และการเกิดสนิมของเหล็กเสริมใน คอนกรีตผสมเถ้าลอยและผงหินปูนที่เผชิญสิ่งแวดล้อมทะเล. . ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและผง หินปูน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
วรรณวรางค์ รัตนานิคม., Wanwarang Ratananikom. ความถูกต้องและความแม่นยำของผลการทดสอบ Atterberg limit จากการทดสอบหลายวิธี. ชลบุรี (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา (ฺBurapha University).; 2560.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ค่าคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีตที่ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดและผงหินปูน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
2559
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. กลไกการเสื่อมสภาพของโครงสร้างฐานรากของทางรถไฟ: กรณีศึกษาของทางรถไฟสายเหนือ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทิพยรัตน์. อาลักษณ์, Thipayarat. A. การบูรณาการภาพรวมของชุดการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของซัลโมเนลลาอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich., นามจันทร์. ศักดิ์จุฬา, Namjan. S. การประยุกต์ใช้เถ้าก้นเตาแทนที่ทรายบางส่วนสำหรับคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich., สถิตมั่นในธรรม. บุญไชย, Stitmannaithum. B, เชื้อสวัสดิ์ ธิดาพร, Chuosavasdi. T. การประเมินสัดส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและคอนกรีตผสมฝุ่นหินปูนในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
Huy P, Mov S, ชาลี วิเชียร, CHALEE WICHIAN. การผลิตคอนกรีตบล็อคชนิดรับน้ำหนักจากจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าถ่านหิน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
ชาลี วิเชียร, Wichian Chalee. การผลิตจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตโฟมจากเถ้าถ่านหิน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ., Soipatta Soisuwan., จันทร์ฑา นาควชิระตระกูล., Nakvachiratrakul. C, บุญรวม ปฏิภาณ, Boonruam P, แซ่แบ๊ แดง, Saebea. D. การผลิตแหล่งพลังงานสะอาดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
เอกรัตน์ วงษ์แก้ว., Akkarat Wongkaew. การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซด์เพื่อใช้กับปฏิกิริยา Oxidative steam reforming ในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ดีพัฒนา. อาณัติ, Deepatana. A. การพัฒนานวัตกรรมชุดตรวจสอบวิเคราะห์เชื้ออีโคไล/ คอลิฟอร์ม และอีโคไล 0157:H7 ที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างจำนวนมากในเวลาอันสั้น สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกของประเทศ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทิพยรัตน์. อาลักษณ์, Thipayarat. A. การพัฒนานวัตกรรมชุดตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบ่มร่วมกับการใช้อุปกรณ์ต้นแบบกล้องจุลทรรศน์แมชชีนวิชชั่นสำหรับเร่งการตรวจหาเชื้อเพื่อลดการนำเข้าชุดทดสอบสำเร็จรูปราคาแพง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
รัตนานิคม. วรรณวรางค, Wanwarang Ratananikom. การศึกษาผลของปริมาณอินทรียวัตถุที่สะสมอยู่ในดินตะกอนทะเลที่ขุดลอกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ต่อค่าพิกัดข้นแหลวและคุณสมบัติพลาสติก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ญาณิศา ละอองอุทัย., Yanisa Laoong-u-thai., วชิรา ดาวสุด., Daosud W. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพโดยหัวเชื้อจากของเสียตะกอนเลนบ่อกุ้งทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มชนิดปลายฝังในหินในเขตเมืองพัทยา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. กำลังและความคงทนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยเหล็กภาคใต้การทำลายของเกลือคลอไรด์. 2559.

Pages