งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 13 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
Filters: Author is Vetcharit Angganapattarakajorn.  [Clear All Filters]
2558
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn. การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(2)
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn. การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ภักดีวงษ์. เบญจวรรณ, Pakdeepong. B, เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn., เจนจิต. อาพันธ์ชนิต, Apunchanit Jenjit. ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
แมลงทับทอง. ไพศาล, Malangtupthong. P, เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn., นวลแปรง. คงรัฐ, Nualpang. K. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและนิรนัยที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผล และความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(2)
2555
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn. การประยุกต์ใช้แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์. วารสารศึกษาศาสาตร์ = Journal of education. 2555;23(1)
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn. การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติและการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ไปสู่ชีวิตจริงโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn. การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารศึกษาศาสาตร์ = Journal of education. 2555;23(2)
2552
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education. 2552;20(3)