งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 8 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
Filters: Author is Sureeporn Anusasananan.  [Clear All Filters]
2555
สุรีพร อนุศาสนนันท์., Sureeporn Anusasananan. การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนโดยกำหนดคะแนนมาตรฐานด้วยวิธีบุ๊คมาร์ค. วารสารศึกษาศาสาตร์ = Journal of education. 2555;23(1)
ศิริโชติ. ปัญญา, ไพรัตน์ วงษ์นาม., สมโภชน์ อเนกสุข., สุรีพร อนุศาสนนันท์., Panya Sirichot., Pairatana Wongnam., Sompoch Anegasukha., Sureeporn Anusasananan. การระบุกลุ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล การวิเคราะห์กลุ่ม และการวัดอนุกรมวิธาน. วารสารศึกษาศาสาตร์ = Journal of education. 2555;23(3)
อัคราช. ยมทอง, Tumthong Akkarach., สุรีพร อนุศาสนนันท์., Sureeporn Anusasananan., ประชา อินัง., Pracha Inang. แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา เมืองทุระคม แขวงเวียงจันทน์ที่สนองตอบต่อปัญหาและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education 2555;23(2)